Programy zdraví a pohody na pracovišti – Co si pod tím představit?

Zdroj: Autor/ka fotografie: CoWoman

Co je program zdraví a pohody?

Jedná se o program vytvořený za účelem podpory Vašich zaměstnanců při udržování jejich fyzického, psychického a emočního zdraví.

 

Nejde jen o zdravotní péči reagující na již vzniklé potíže, ale především o propojení prevence, monitoringu a intervencí.

Programy zdraví a pohody (neboli wellness programy) jsou k užitku všem. Pomáhají snižovat absence zaměstnanců, zvyšovat pracovní morálku a produktivitu, a snižovat nejenom firemní náklady, ale také náklady na zdravotní péči, která za rok 2021 dle OECD jen v oblasti poruch duševního zdraví stála v Evropě přes 600 miliard eur (což je více než 4% HDP). Jsou tedy benefitem pro zaměstnance, organizaci a společnost.

Programy zdraví a pohody zahrnují například

 • Pravidelné screeningy za účelem zhodnocení tělesných a duševních zdravotních rizik;

 • Výživa a poradenství k udržení zdravé tělesné hmotnosti;

 • Fitness a cvičební programy, fitness aktivity na pracovišti, členství v posilovnách;

 • Programy zaměřené na zvládání stresu, nadměrné zátěže, napětí a konfliktů;

 • Programy určené k odvykání kouření a redukci konzumace alkoholu;

 • Programy na podporu kojení na pracovišti a zdravého rodičovství;

 • Programy pro podporu duševního zdraví, které se zaměřují na redukci stresu, deprese, úzkosti, spánkové problémy a prevenci suicidality.

Pracovní prostředí je důležitým faktorem pro zdraví zaměstnanců. V průměru Češi pracují 39,5 hodin týdně a tráví tak v práci polovinu bdělého času celých pět dnů v týdnu. Realita mnohých zaměstnanců však zahrnuje i hodně přesčasů.

Proč takový program zavádět?

 • Firmy vytvářejí pro své zaměstnance wellness programy, aby zvýšily jejich produktivitu, snížily fluktuaci zaměstnanců, posílily retenci, přilákaly svou unikátností nové talenty, a především zlepšovaly jejich zdraví.

   

  Péče o zdraví by ve firemním kontextu měla patřit mezi stálé benefity, tedy neměnné součásti odměny a péče o zaměstnance. Neměla by být pouze výhodou, která je dočasná podle současných možností, financí a potřeb firmy. Měla by zahrnovat ucelenou strategii na zlepšování zdraví zahrnující prevenci, monitoring a individualizované intervence v rámci jednotlivých programů. Nikoliv se soustředit pouze na poskytnutí ,,líbivých“ benefitů s občasným využíváním zaměstnanci.

A proč se většina zahraničních firem v dnešní době na programy zdraví a pohody zaměřuje?

 • Posílení retence zaměstnanců, větší atraktivita firmy při náboru uchazečů o zaměstnání (generace Y a Z kladou velký důraz na péči o tělesné a duševní zdraví).

 • Lepší zdraví zaměstnanců a behaviorální aspekty (zdraví zaměstnanec je jednoduše více produktivní zaměstnanec, jelikož se cítí po všech stránkách dobře).

 • Snížené náklady na zdravotní péči (špatné zdraví podíl ¾ na nepřímých nákladech).

 • Úspory nákladů a ročních ztrát (zaměstnanci s nízkou mírou duševního zdraví roční ztráty 6-13 miliard korun).

 • Vyšší produktivita a výkon (když se zaměstnanec cítí po všech stránkách dobře, má více energie, lepší náladu, je motivovanější a podává lepší výkony)

 • Nižší absenteismus a prezentismus*[1] (Ztráta produktivity stojí zaměstnavatele v průměru 15 tis. – 20 tis. Kč na zaměstnance ročně).

Většina zaměstnavatelů upřednostňuje prodej produktů a poskytování služeb, spokojenost zákazníků. Mají pocit, že zavedené aktivity pro všechny fungují uspokojivě, že zaměstnavatelé

 

[1] Absentismus ve smyslu neplánované absence je považovaný za indikátor špatného individuálního výkonu a za porušení implicitní smlouvy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Prezentismus je přítomnost v zaměstnání navzdory špatnému zdraví nebo nemoci, v jehož důsledku dochází k poklesu pracovní schopnosti či nízké efektivitě automaticky vědí, co jejich zaměstnanci potřebují, a že nastavený systém funguje. Nicméně si ne vždy uvědomují, že benefity plynoucí pro ně ze zdravé pracovní síly v případě, že zavádí konzistentní a komplexní programy zdraví a pohody (ne pouze jednotlivé benefity, a ne pouze preventivní aktivity), jsou obrovské.

Jaké otázky je třeba si položit, než se pustíte do tvorby programu zdraví a pohody?

Rozhodnutí, zda se pustit do tvorby Vašeho firemního wellness programu je zcela na Vás. Rozhodnete-li se svůj wellness program vytvořit, bude jeho tvorba vyžadovat dostatek času, pracovních kapacit a zdrojů. Výsledek ale může skutečně stát za to. Může změnit životy Vašich zaměstnanců a jejich rodin k lepšímu. A které otázky byste si měli před vytvořením programu zdraví a pohody položit?

 

1. Proč chcete vytvořit program podporující zdraví a pohodu?

 

V zahraničí chtějí zaměstnavatelé v naprosté většině případů spustit wellness program proto, aby zlepšili zdraví jejich zaměstnanců a snížili náklady spojené s jejich zdravotními problémy. V takovém případě je třeba soustředit se na vytvoření a udržení jejich zdravých návyků. V České republice je zdraví vnímáno jako více individuální záležitost a očekává se, že se s využitím spektra benefitů o sebe budou starat ze své vlastní motivace, což má velmi omezený dosah. Někdy stačí jen to, pokud jako zaměstnavatel víte, že je to v rámci etické odpovědnosti ta správná věc pro Vaše zaměstnance a chcete, aby byli celkově šťastní, zdraví a produktivní. Pak svůj program můžete zaměřit nejen na zdraví, ale i na zábavu a tvorbu příjemného pracovního prostředí.

 

2. Budou naše snahy o firemní zdraví a pohodu úspěšné?

Ještě, než začnete, sedněte si se svým managementem a odpovězte si na tyto otázky:

 1. Kdybychom začali hned teď, jak se naše pracovní prostředí má změnit za tři roky?

 2. Jak by vypadal úspěšný výsledek naší snahy?

 3. Jak budeme úspěch měřit? Jaká měřítka budeme používat?

 4. Jaké zdroje a prostředky máme k dispozici?

 

Abyste mohli úspěšně zhodnotit dopad Vašeho wellness programu, je třeba shromažďovat ta správná data na začátku a v průběhu implementace programů. Stejně tak je velmi klíčové umět si stanovit metriky typu ROI, VOI, zlepšení zdravotních faktorů, díky kterým můžete v určitém časovém horizontu sledovat návratnost vlastních investic do zaměstnanců. Díky tomu máte jasnou představu o efektivitě a dlouhodobém dopadu na zdraví zaměstnanců a firemní cíle s podloženými argumenty pro Vaše vedení (podívejte se na náš THRIVEE Measurement balíček). 

 

3. Jaká je povaha Vaší pracovní síly?

Wellness program se bude lišit na základě mnoha faktorů, mezi něž patří lokace, časové zóny, jazyky i typ vykonávané práce, věková / pohlavní/ národnostní diverzifikace a další. Typickým příkladem je maloobchod, který má poměrně vysokou fluktuaci zaměstnanců. V takovém případě je třeba si uvědomit, že nemá velký smysl vynakládat čas a prostředky na tvorbu programu zdraví a pohody pro zaměstnance, kteří už za šest měsíců ve firmě nebudou pravděpodobně pracovat. V takovém případě je lepší poskytnout širší nabídku wellness programů zaměstnancům v managementu, kteří mají podstatně nižší fluktuaci, a zaměstnancům na pozicích, na kterých je vysoká fluktuace, poskytnout omezenou variantu wellness benefitů.

 

4. Komu bude program zdraví a pohody určený?

Bude pro všechny zaměstnance? Nebo jen pro některé zaměstnance na určitý typ úvazků, smluv a dohod? Co třeba rodinní příslušníci zaměstnanců? Je-li Vaším cílem snížit výdaje zaměstnanců na udržení dobrého zdraví, dává smysl určité nabídky rozšířit i na rodinné příslušníky, díky čemuž sekundárně zvýšíte zaměstnaneckou loajalitu a spokojenost.

 

5. Máte silné vedení, které podpoří realizaci a uvedení programu zdraví a pohody?

Aby zaměstnanci vnímali wellness program jako něco, co je „jejich“ a ne něco, „co jim nařídil management“, je vhodné zvolit mezi zaměstnanci wellness zástupce / zástupce pečující o zdraví zaměstnanců, kteří pomáhají vést a správně nastavovat wellness program. Pro uvedení programu zdraví a pohody je potřeba mít silnou podporu v managementu, aby jeho zapojení motivovalo zaměstnance (aktivní účast na programech ze strany vedení je v rámci učení se nápodobou a příkladem významná), a aby Vaše cíle, cíle managementu a zaměstnanců byly v souladu.

 

6. Chcete se do tvorby programu zdraví a pohody pustit sami nebo se spojit s profesionály?

Rozhodnete-li se využít služeb profesionálů, vyberte si společnost, která bude ctít Vaše potřeby, a bude úzce spolupracovat s Vašimi zástupci v péči o zdraví zaměstnanců, aby Vám vytvořila program, který cílí na jejich potřeby a potřeby Vaší firmy. Komplexní přesah a provázanost služeb v této oblasti je velmi důležitá. Můžete udělat pár kurzů a školení zaměřených na prevenci, bez promyšlené strategie je však dlouhodobější efekt těchto školení na zlepšení zdraví a pohody téměř nijaký.

 

7. Máte na wellness program dostatek finančních prostředků?

Na programech zdraví a pohody je krásné, že je lze v různém měřítku / intenzitě zavádět do jakékoliv organizace bez ohledu na velikost a zdroje. Aktivity pro jednotlivé programy se standardně dělí na nízko nákladové, středně nákladové a vysoko nákladové aktivity. Každá firma si v programech může ,,nakonfigurovat“ dílčí aktivity programů dle svých finančních možností. Jste-li pojištění, některé pojišťovny mohou dokonce hradit některé aktivity spojené se zlepšováním zdraví Vašich zaměstnanců. Proto si zjistěte, jaké máte možnosti.

 

8. Jste připraveni změnit kulturu ve svojí firmě?

Proč se zvyšuje výskyt cukrovky a obezity? Protože většina zaměstnanců pracuje v prostředí, které nenahrává zdravému stravování a pravidelnému pohybu. Většina lidí tráví veškerý svůj čas v práci, za stolem, u počítače, za pásem (nikoliv běžeckým), v pracovně stresových podmínkách. A pracovní prostředí má velký vliv na jejich zdraví. Firmy, které se skutečně zajímají o zlepšení zdraví svých zaměstnanců, by se měly snažit neustále zlepšovat firemní kulturu a pracovní prostředí a systematicky budovat organizační kulturu podporující zdraví a pohodu.

 

9. A je pro Vás v pohodě fungovat nadále s pocitem, že pro zlepšení zdraví Vašich zaměstnanců nepodnikáte žádné nebo minimálně efektivní kroky bez kvalitního wellness programu? Programy zdraví a pohody byly většinou záležitostí velkých korporátů, v případě Česka také soukromých vysoce prosperujících zařízení nebo zahraničních firem, kde se politika péče o zdraví zaměstnanců nařizuje a zavádí shora z jiných zemí. Dnes se ale situace mění a nějakou formu wellness programů, nebo spíše izolovaných benefitů nabízí téměř všechny firmy.

 

 

Programy zdraví a pohody na pracovištích mají velký potenciál, který není ani zdaleka více než 90% firmami v České republice využívaný. Pokud Vás zajímá, co je potřeba promyslet, než se pustíte to programů zdraví a pohody i na Vašem pracovišti, koukněte se na související článek.

 

 

Zdroje:

 1. Centers for Disease Control and Prevention (2016). Workplace Health Model [online; cit. 2023-11-15]. Dostupné z WWW: <https://www.cdc.gov/workplacehealthpromotion/model/index.html>.

 2. ALDANA, Steve (2023). The 7 Best Reasons to Have a Wellness Program in 2023 [online; cit. 2023-11-15]. Dostupné z WWW: <https://www.wellsteps.com/blog/2020/01/02/reasons-to-have-a-wellness-program-benefits-of-wellness/>.

 3. ALDANA, Steve (2023). Why Offer a Worksite Wellness Program? 2023 Updated [online; cit. 2023-11-15]. Dostupné z WWW: <https://www.wellsteps.com/blog/2020/01/02/why-offer-a-wellness-program/>.

 4. ALDANA, Steve (2023). Wellness Company: Why Every Company Must Become One Now [online; cit. 2023-11-15]. Dostupné z WWW: <https://www.wellsteps.com/blog/2022/03/16/wellness-company/>.

 5. ALDANA, Steve (2023). How to Start a Wellness Program for Employees [online; cit. 2023-11-15]. Dostupné z WWW: <https://www.wellsteps.com/blog/2023/04/10/how-to-start-a-wellness-program-for-employees/>.

 6. ALDANA, Steve (2023). Start a Wellness Program in 2023 by Asking These 10 Questions [online; cit. 2023-11-15]. Dostupné z WWW: <https://www.wellsteps.com/blog/2020/01/01/start-wellness-program/>.

 7. Ing. Štěpánek, Martin M.A., Ph.D. (2021). Dopad absence a prezentismu na produktivitu práce v České republice [online; cit. 2023-11-15]. Dostupné z WWW: <https://www.bozpinfo.cz/josra/dopad-absence-prezentismu-na-produktivitu-prace-v-ceske-republice>.

 8. Index prosperity a finančního zdraví (2023). Kvalita trhu práce [online; cit. 2023-11-15]. Dostupné z WWW: <https://www.indexprosperity.cz/2023/kvalita-trhu-prace-2/>.

 9. Obrázek: Autor/ka fotografie: CoWomen: https://www.pexels.com/cs-cz/foto/lide-pracovni-stul-notebook-kancelar-2041627/

Solverwp- WordPress Theme and Plugin